logo_gora
Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”
nr RPWM.11.01.01-28-0010/18


realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt jest współfinansowany przez Unię europejską ze środków z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 4 436 011,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 770 609,89 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.03.2020

Organizator projektu: Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zdolności do zatrudnienia 288 Uczestników Projektu, zamieszkujących w Województwie Warmińsko-Mazurskim, wyłącznie w gminach wymienionych w załączniku (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej dostosowanych do potrzeb w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2018-31.03.2020, skutkujące osiągnięciem efektywności społecznej przez min.34% Uczestników Projektu i zatrudnieniowej przez min. 12% osób z niepełnosprawnością i min.25% pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób, spełniających łącznie poniższe warunki:
• wiek od 18 -64 lata,
• bierni zawodowo lub bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni),
• zagrożenie ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego,
• zamieszkiwanie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na terenie gmin, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent dla województwa (osoby mieszkające poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku); Wykaz gmin objętych wsparciem jest dostępny do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

W tym, w skład grupy docelowej Projektu wchodzą:
• osoby bierne zawodowo – min. 101 osób,
• osoby długotrwale bezrobotne - min. 87 osób,
• kobiety - min. 173 osoby,
• osoby niepełnosprawne - min. 29 osób.

Wsparcie będzie w szczególności kierowane do:
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia (z powodu więcej niż jednej przesłanki),
• osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
• osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z zapewnieniem bezstronności i przejrzystości procedur. Nabór do Projektu będzie prowadzony z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności oferowanego wsparcia. Rekrutacja będzie bezpośrednia, otwarta, ciągła, prowadzona w województwie Warmińsko –Mazurskim na terenie gmin objętych wsparciem, w okresie od 01.09.2018 r. do momentu zebrania się 100% Uczestników/czek Projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu.

Oferujemy wsparcie:
• Diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników (6 godzin/osoba)
• Poradnictwo specjalistyczne –prawne/psychologiczne/rodzinne ( 10 godzin/osoba)
• Job coaching – (9 godzin/osoba)
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych – ( 24 godziny/grupa 12-osobowa)
• Szkolenia zawodowe – (96 godzin /grupa 12-osobowa)
• 3 miesięczne staże

Dodatkowo zapewniamy:
• profesjonalną kadrę trenerską, w tym wsparcie psychologa,
• zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz stażach
• certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji,
• stypendia szkoleniowe i stażowe,
• materiały szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
dol

Harmonogramy

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy : Harmonogram zajęć w ramach zadania „Diagnoza Potrzeb i potencjałów” Wszystkie grupy zakończyły zadania Harmonogram zajęć w ramach zadania “Poradnictwo specjalistyczne“ Wszystkie grupy zakończyły zadania Harmonogram zajęć w ramach zadania ” Jobcoaching” Wszystkie grupy zakończyły zadania Harmonogram zajęć w ramach zadania “Trening kompetencji  umiejętności społecznych” Wszystkie grupy zakończyły zadania Harmonogram […]

O projekcie

Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie” nr RPWM.11.01.01-28-0010/18realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt jest […]

Aktualności

13.03.2020  Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się   z zarządzeniem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. PILNE_ZAKAZY_organizacji_Polecenia_i_Zarządzenia 12.03.2020 Szanowni Państwo, W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w […]

Formy wsparcia

20,09,2018 r. W ramach Projektu pn. Aktywni Zawodowo i Społecznie  zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu. Zakres wsparcia: Diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników (6 godzin/osoba) Poradnictwo specjalistyczne –prawne/psychologiczne/rodzinne ( 10 godzin/osoba) Job coaching – (9 godzin/osoba) Trening kompetencji i umiejętności społecznych – ( 24 godziny/grupa 12-osobowa) Szkolenia zawodowe – (96 […]

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są; 1. dokumenty rekrutacyjne do pobrania:  Formularz rekrutacyjny Ankieta dla osób z niepełnosprawnością Oświadczenie o korzystaniu z pomocy PO PŻ Oświadczenie  o grupie docelowej 2. wykaz gmin objętych wsparciem: Wykaz Gmin objętych wsparciem 3. Regulamin Projektu Regulamin Projektu 4. dokumenty związane ze stypendium i zwrotami kosztów dojazdu: Oświadczenie o dochodach Oświadczenie […]

CZCIONKA
KONTRAST