RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

DZIAŁAMY, WŁĄCZAMY!

Projekt „Działamy, włączamy!”
nr projektu RPMA.09.01.00-14-a539/18

realizowany w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Organizatorem Projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Okres realizacji Projektu: od: 01.10.2018 – 30.06.2019

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Wartość projektu: 711 221,38 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 568 977,10 PLN

Wsparciem zostanie objętych 60 osób, w tym:

 • 36 Kobiet
 • 24 Mężczyzn
 • 12 dzieci w wieku od 0 do 18 lat
 • Rodziny wielodzietne, ubogie z dziećmi, rodziny z osobami starszymi, rodziny z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodziny z innymi osobami niesamodzielnymi i rodzice samotnie wychowujący dzieci
 • min. 80 % doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • min. 1O% osoby z niepełnosprawnościami
 • min. 5 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wsparcie skierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które:

 • zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym w woj. mazowieckim, wyłącznie na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji, określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

oraz

 • korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Celem projektu „Działamy, włączamy!” jest zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie zawodowym, społecznym i edukacyjnym u 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) lub rodzin (wielodzietne, ubogie z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodziny z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodziny z innymi osobami niesamodzielnymi i rodzice samotnie wychowujący dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do postępu w aktywizacji społecznej na poziomie 34% uczestników projektu oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% uczestników projektu (w tym min. 12% dla osób z niepełnosprawnościami) w okresie 01.10.2018 do 30.06.2019 r.

W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia.

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji.
 2. Zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne lub psychologiczne)
 3. Poradnictwo Prawne
 4. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne)
 5. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci.
 6. Poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
 8. Szkolenia zawodowe
 9. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe dla 25 osób.
Rekrutacja do projektu będzie otwarta, ciągła, bezpośrednia prowadzona na terenie województwa mazowieckiego od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie się odbywała w oparciu o kryteria formalne (kompletność dokumentów) oraz merytoryczne (kryteria punktowe).

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu.

dol_dzialamy_wlaczamy

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub mające pytania zapraszamy do kontaktu: tel.: 699 670 480 e-mail: dzialamywlaczamy@mcdk-szkolenia.pl biuro projektu: ul. Żeromskiego 60, 26-680 Wierzbica

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami ANKIETA DOTYCZĄCA SYTUACJI OSOBISTEJ, DOMOWEJ I ZAWODOWEJ Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenia osoby pobierającej stypendium – zaktualizowane zaświadczenie przewoźnika wzór wniosku o ZKD wzór wniosku o zkd na staż REGULAMIN Działamy, włączamy! REGULAMIN Działamy, włączamy! – aktualizacja 5.2019

Harmonogramy

22.07.2019 r Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogram na Zintegrowane Poradnictwo Rodzinne – pedagogiczne i psychologiczne dla grupy 2 – spotkanie 3-4 z 6 . Harmonogram sp 3-4 por. pedagog i 3-4 por psych u   26.06.2019 r Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogram dla grupy 2 na Szkolenie zawodowe “Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz Kompleksowe […]

Formy wsparcia

Formy wsparcia – Działamy, włączamy! W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia: 1. Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. 2. Zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne lub psychologiczne) 3. Poradnictwo Prawne 4. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) 5. Warsztaty socjoterapeutyczne dla […]

Aktualności

1.7.2019 Szanowni Państwo, na zakończenie stażu zawodowego do Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. należy przesłać następujące dokumenty związane ze stażem: opinię stażowa wydana przez pracodawcę, uzupełniony dzienniczek stażowy wniosek/wnioski urlopowe listy obecności za ostatni miesiąc stażu inne dokumenty związane ze stażem (tj. zwolnienia lekarskie, aneksy do umów stażowych – jeśli dotyczy) 3.6.2019 Szanowni […]

O projekcie

Projekt „Działamy, włączamy!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-a539/18   Celem projektu jest zwiększony potencjał rozwojowy (w zakresie zawodowym, społecznym i edukacyjnym) 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w województwie mazowieckim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do postępu w aktywizacji społecznej oraz efektywności […]

CZCIONKA
KONTRAST