EFS kolor poziom

“Każdy jest porzebny” RPLU.11.01.00-06-0138/17

To projekt skierowany dla 60 osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem Społecznym z terenu Województwa Lubelskiego.

CEL PROJEKTU

- wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do Rynku Pracy 60 osobom wykluczonym (w tym dotkniętych  ubóstwem ) lub os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym –100% ON, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej ON prowadzącej do nabycia kwalifikacji zawodowych przez min. 20 UP i uzyskania zatrudnienia w woj. lubelskim w okresie od 1 XI 2018 – 30 IX 2019 r. Poprzez realizację wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPO WL 2014 2020, a w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego osi 11 Włączenie społeczne.

dol

Rekrutacja do projektu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie “Każdy jest potrzebny” RPLU.11.01.00-06-0138/17. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubelskie, niepełnosprawnych- 100% Uczestników Projektu, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poniżej przedstawiamy dokumenty rekrutacyjne : formularz ankieta potrzeb oświadczenie 3 profil oświadczenie o grupie docelowej oświadczenie POPŻ

CZCIONKA
KONTRAST