PROJEKT „NIE WYKLUCZAJ SWOICH SZANS – INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”
nr projektu RPMA.09.01.00-14-9684/17

Okres realizacji Projektu: 01.08.2018r. - 30.06.2019r.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego. 96 osób to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i/lub osoby zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji, określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, tj. osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby bierne zawodowo, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z POPŻ.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 96 osób, należących do grupy docelowej, osiągnięta poprzez realizację kompleksowego wsparcia.

Grupa docelowa: 96 osób, w wieku 18-64 lata, w tym:

 • min. 58 kobiet,
 • min. 15 os. bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
 • min. 15 os. z niepełnosprawnościami,
 • min. 20 os. korzystające z POPŻ

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m. in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD (indywidualny plan działań)

7 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie 2 indywidualnych spotkań trwających po 3 godziny każde oraz 1 spotkanie – 1 godzina zegarowa, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP

 • Poradnictwo psychologiczne

12 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie 6 indywidualnych spotkań trwających po 2 godziny każde, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP

 • Warsztaty kompetencji społecznych

16 godzin zegarowych dla jednej grupy UP, w formie 4 spotkań grupowych trwających po 4 godziny każde, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP

 • Szkolenia zawodowe

8 grup średnio 12-sto osobowych - 78 godzin dydaktycznych na grupę, w formie 13 spotkań grupowych po 6 godzin każde. Forma zajęć teoretyczna i praktyczna

 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Dla 12 UP (nie uczestniczących w stażu) – 4 spotkania po 1 godzinie, dla 84 UP(odbywających staż) – 2 spotkania po 1 godzinie 

 • Staże zawodowe

3 miesiące kalendarzowe dla 1 UP, w formie max. 40 h/tydz., 8h/dzień (osoby ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h tyg. i 7 h dziennie) – staż przeznaczony dla 84 UP

Dodatkowo zapewniamy:

 • Certyfikowane egzaminy
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Catering
 • Zwrot kosztów dojazdu

Wartość projektu:  1 276 710,04 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 021 368,03 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2018r.  –  30.06.2019r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

KONTAKT:
„Nie wykluczaj swoich szans – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
e-mail: niewykluczajswoichszans@mcdk-szkolenia.pl
tel.: 517 452 941


Harmonogramy

08.11.2018r. Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się harmonogram zajęć do zadania I – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań, dla Grupy IV Radom Harmonogram Zadanie I- Gr IV Radom   31.10.2018r. Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się harmonogram zajęć do zadania I – […]

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, poniżej dokumenty do pobrania: Regulamin RegulaminProjektu Dokumenty rekrutacyjne załącznik_1_FORMULARZ załącznik_2_ośw. o spełnienie.kryteriów (pdf.io) załącznik_3_ankieta dot. sytuacji osob_zaw (pdf.io) załącznik_4_ankieta dla osób z niepeł (pdf.io) załącznik_5_oświadczenie o III profilu (pdf.io) Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów oświadczenia osoby pobierającej stypedium wzór wniosku o zkd na staż wzór wniosku o ZKD Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu  

Formy wsparcia

„Nie wykluczaj swoich szans – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Nr wniosku: RPMA.09.01.00-14-9684/17 Formy wsparcia w Projekcie: 1.Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m. in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD (indywidualny plan działań) Analiza potrzeb i możliwości, analiza problemów społecznych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pomoc w wyborze zawodu, ocena […]

Aktualności

21.01.2019r. Przypominamy! Wszystkie harmonogramy zajęć znajdują się na stronie internetowej, w zakładce “Harmonogramy”, w razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego! 02.01.2019r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA ! Drodzy Państwo, dn. 31 grudnia 2018r. zakończyliśmy rekrutację do projektu “Nie wykluczaj swoich szans – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.” Wszystkim osobom, które wzięły udział w rekrutacji serdecznie dziękujemy! Jednocześnie informujemy, […]

Kontakt

Szanowni Państwo! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Nie wykluczaj swoich szans – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zapraszamy do kontaktu: nr telefonu:  517 452 941  e-mail : niewykluczajswoichszans@mcdk-szkolenia.pl

CZCIONKA
KONTRAST