„To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!”

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

„To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!”
nr projektu RPSW.09.01.00-26-0038/17

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wyłącznie w gminach wiejskich należących do obszaru OSI (obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych), w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), spełniających kryteria grupy docelowej (wykaz gmin objętych wsparciem znajduje się w dokumentach do pobrania).
Grupę docelową stanowią osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • zagrożone ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • zamieszkujące na terenie gmin objętych wsparciem,

oraz:

 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w tym osoby należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby bierne zawodowo min. 90%, tj. 65 osób,
 • osoby bezrobotne nie będące klientami PUP maks. 10% tj. 7 osób,
 • kobiety min. 44 osoby,
 • osoby niepełnosprawne min. 4 osoby,
 • osoby z wyższym wykształceniem maks. 7 osób

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i potencjałów UP połączona z opracowaniem ścieżki reintegracji,
 • Warsztaty motywacyjne,
 • Warsztaty autoprezentacji,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP 6 lub równoważny,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staż zawodowy.

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.04.2019 r.
Wartość projektu: 1 167 040,22 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 991 984,19 PLN

 


O projekcie

Projekt  „To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!” nr RPSW.09.01.00-26-0038/17 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”(projekty konkursowe) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Aktualności

19.07.2018 r. Szanowni Państwo, w dniu 01.07.2018 roku ruszyła rekrutacja do projektu “To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!”.  Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia są dostępne do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria grupy docelowej do udziału w Projekcie! 03.08.2018 r. Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym […]

Formy wsparcia

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu. Zakres wsparcia: Identyfikacja potrzeb i potencjałów UP połączona z opracowaniem ścieżki reintegracji. Warsztaty motywacyjne. Warsztaty autoprezentacji. Trening kompetencji społecznych. Pośrednictwo pracy. Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP 6 lub równoważny. Szkolenie zawodowe. Staż zawodowy.   Identyfikacja potrzeb i potencjałów UP połączona z […]

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są: dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Formularz rekrutacyjny oświadczenie o spełnianiu kryteriów gr docelowej oświadczenie o statusie na rynku pracy oświadczenie o korzystaniu z POPŻ ankieta dla osób z niepełnosprawnościami wykaz gmin objętych wsparciem: Wykaz gmin objętych wsparciem regulamin projektu do pobrania: Regulamin Projektu dokumenty związane ze stypendium i zwrotem kosztów dojazdu: […]

Kontakt

Szanowni Państwo, zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu: tel. 699-670-683 e-mail: twojczas@mcdk-szkolenia.pl

CZCIONKA
KONTRAST