PROJEKT
„Wszystko w Twoich rękach - program aktywizacji społeczno-zawodowej”
nr projektu RPWM.11.01.01-28-0011/18

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Organizatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

 


O projekcie

PROJEKT „Wszystko w Twoich rękach – program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr projektu RPWM.11.01.01-28-0011/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób […]

Aktualności

05.10.2018 Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Wszystko w Twoich rękach – program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWM.11.01.01-28-0011/18. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 312 osób, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestnika/czki w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji.   […]

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy/czki projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia: – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań – Poradnictwo psychologiczne – Jobcoaching – Warsztaty kompetencji społecznych – Szkolenia zawodowe z modułem uzupełniającym ICT – Staż zawodowy   Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości […]

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub mające pytania zapraszamy do kontaktu: e-mail: warmia.mazury.mcdk@gmail.com tel.: 699 670 309

CZCIONKA
KONTRAST